УСЛОВИЯ

 

Общи условия за наем на автомобил:

</a>

Наемателят е длъжен да представи валидно свидетелство за управление на МПС, син талон и лична карта/паспорт. Минимална възраст на шофьора – 23 години. Наематели под 23 години заплащат такса в размер от 5 €/ден и двоен депозит като се изисква изрично потвърждение от страна на Наемодателя. Само одобрените и упълномощени предварително в договора шофьори имат правото да управляват наетия автомобил. Допълнителен шофьор се заявява при наемането на автомобила.

 

Предаване и връщане на автомобила

Наемателят е длъжен да върне автомобила в уговорените ден, час и място, за което страните по договора подписват приемо-предавателен протокол (част от договора), в който се отразяват всички забележки по техническото състояние на автомобила  – екстериорни и интериорни, както и върнатото оборудване, документи и ключове. В протокола се отбелязва километража на автомобила, както и дали автомобилът е върнат с пълен резервоар. При отказ от Наемателя да подпише приемо-предавателен протокол за връщане на автомобила, същият се подписва от Наемодателя и от един свидетел, удостоверяващ отказа и направените в приемо-предавателния протокол констатации, като тези констатации обвързват Наемателя и така подписан протоколът представлява годно доказателство при евентуален съдебен спор.

 

Срок на наемане и наемни цени

Наетият автомобил се предоставя за срока, посочен в подписания договор, при минимален срок за наемане 24 часа. За закъснение при връщане на автомобила след изтичане на договора за наем от 1 до 3 часа се заплаща наемна такса от ½ ден, за повече от 3 часа –  наем за цял ден според договорените тафири.

Наемната цена и депозит

Наемната цена на автомобила е според действащата ценова листа на Наемодателя към момента на подписване на договора. Посочените цени в ценовата листа на Наемодателя са в евро  и са платими в евро или в левовата равностойност според курса на БНБ. Всички цени са с ДДС.

Наемната цена на автомобила включва неограничен пробег, застраховка „Гражданска отговорност“, пътен данък, винетка и застраховка „Автокаско“ (застраховка „Автокаско“ покрива отговорността на Наемателя за щети по наетия автомобил, освен случаи, когато налице са щети по гумите, които не са причинени от пожар или катастрофа; автомобилът е управляван под влиянието на алкохол или упойващи вещества; не е предоставен протокол от КАТ при връщането на автомобила).

При сключването на договора, Наемателят заплаща депозит в размер, посочен в ценовата листа на Наемателя. Депозитът се връща на Наемателя след изтичане срока на договора, връщане на автомобила и подписване на приемо-предавателния протокол без забележки или констатирани неизпълнения на задълженията от срана на Наемателя. Депозитът служи като гаранция за добросъвестното ползване на автомобила и изпълнение на всички задължения на Наематела по подписания договор, както и като обезщетение в случай на неизпълнение или причиняване на вреди.

 

Гориво

Наемната цена не включва гориво. Автомобилът се предоставя с пълен резервоар и Наемателят е длъжен да върне автомобила с пълен догоре резервоар. При връщане на автомобила с непълен резервоар, Наемателят заплаща липсващото гориво по цени 1,50 Евро/литър.

Доставка и прибиране на автомобила в/и извън работно време

Доставката и прибирането на автомобила за района на София са безплатни в работно време (08:00 – 20:00). При наемане или връщане на автомобила извън работно време, както и на официални празници,  се прилага еднократна такса в размер на 10 Евро. За доставки извън София, цените се договарят с Наемодателя.

Отговорности и задължения на наемателя

 • Наемателят е длъжен да ползва наетия автомобил по предназначение
 • Да върне наетия автомобил във вида, в който е получен, без липси и щети и със зареден догоре резервоар
 • Да полага цялата необходима грижа, за да поддържа автомобила в добро състояние като извършва всички дейности, които са неотложни и необходими с оглед запазването на автомобила
 • Да осигури опазването на автомобила от посегателства и предотвратяване настъпването на вреди
 • Да зарежда автомобила с подходящи и качествени горива и да следи за нормалната работа на двигателя, за нивото на вода, масло, антифриз и спирачна течност и при отклонение да изпълни задълженията за полагане на неоходимата грижа и незабавно да уведоми Наемодателя за получаване на указания, които стриктно да изпълни
 • Да съхранява документите на автомобила, талона и ключовете като не допуска оставянето им в наетия автомобил при престой и при паркиране
 • В случай на ПТП, злополука или щета (застрахователно събитие), незабавно да уведоми Наемодателя и да изчака органите на КАТ, независимо по чия вина е настъпило събитието, като съобщи всички факти, данни и обстоятелства относно събитието и да окаже пълно съдействие на органите на КАТ, застрахователната компания и Наемодателя. Наемателят е длъжен да спазва изискванията на ЗДП (Закона за движения по пътищата) и да се снабди с протокол от КАТ за настъпило застрахователно събитие, да изготви двустранен протокол за ПТП.
 • Наемателят е напълно отговорен за всички нарушения на правилника за движение и задълженията по ЗДП и при извършени или допуснати от него нарушения при ползване на наетия автомобил е длъжен да заплати всички глоби и санкции, наложени през времето на ползване на автомобила.
 • Наемателят отговаря за всички вреди, които е причинил на трети лица с управлението, ползването или свързани по друг начин с наетия автомобил по време на наемането
 • Наемателят няма право да използва или допуска използването на наетия автомобил:
  • От лице под въздействието на алкохол, наркотични или други упойващи вещества
  • За състезания, обучения, тестове, изпитания, тренировки, спортни прояви и шофиране off-road
  • За извършване на криминални прояви
  • За превоз на опасни, едри, насипни и други увреждащи товари
  • За теглене с наетия автомобил на други МПС или ремаркета, освен с изричното съгласие на Наемодателя

 

 

Щети , загуби, кражби и други:

Наемателят носи пълна материална отговорност към Наемодателя и към трети лица и заплаща всички щети, липси и вреди в случаите, непокрити от застрахователя. При констатирани с приемо-предавателния протокол повреди и липси по автомобила, които не се покриват от сключената застраховка, Наемодателят възлага на независим за страните сервиз извършването на експертиза относно размера на щетите (стойността за отстраняване на повредата) и причините за тяхното възникване и всички разходи се поемат от Наемателя. Ако Наемателят загуби и/или не върне на Наемодателя документите, ключовете или част от допълнителното оборудване, описани в приемо-предавателния протокол, или върне автомобила без регистрационен номер, е длъжен да заплати на Наемодателя всички възможни преки и косвени разходи, в следствие на това, включително пропуснати ползи за времето, през което автомобилът не може да се ползва, но не повече от 7 дни според договорената тарифа за наем. При констатирани повреди по гумите и чистачките на автомобила, които не се дължат на пожар или ПТП, Наемателят заплаща стойността им.

 

Прекратяване на договора:

Договорът за наем на автомобила се прекратява с изтичането на срока му и пълно изпълнение на задълженията по него. При прекратяване на договора Наемодателят има право незабавно да влезе във владение на автомобила.